Privacyverklaring Leeuwenhart

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Close-harmonykoor Leeuwenhart (hierna: “Leeuwenhart” ) verwerkt van zijn leden, donateurs of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van Leeuwenhart, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Leeuwenhart verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke
    Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de functionaris leden-/donateurbeheer van Leeuwenhart, Van Swindenstraat 28 3514XS Utrecht, KvK nummer: De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via info@koorleeuwenhart.nl

 

  1. Welke gegevens verwerkt Leeuwenhart en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam

b. adresgegevens, eventueel postadres

c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

d. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

 2.2 Leeuwenhart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b. je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Leeuwenhart;

c. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Leeuwenhart en je te informeren over de ontwikkelingen van Leeuwenhart. Zodra je aangeeft daar geen behoefte meer aan te hebben, verwijderen we je gegevens.

E-mailberichtgeving (opt-out):

Leeuwenhart gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over (het lidmaatschap van) Leeuwenhart te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een e-mailbericht aan info@koorleeuwenhart.nl.

 

  1. Bewaartermijnen

Leeuwenhart verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en na afloop van dit lidmaatschap tot het moment dat je aangeeft dat je er prijs op stelt dat je gegevens vernietigd worden. We bewaren gegevens van oud-leden voor reünie- en lustrum-doeleinden.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Leeuwenhart passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Leeuwenhart gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Leeuwenhart kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Leeuwenhart zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Leeuwenhart je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan contact op met de functionaris leden-/donateurbeheer.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@koorleeuwenhart.nl

 

  1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website https://koorleeuwenhart.nl/ bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.